Обяви и съобщения
Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за отдаване под наем за стопанската 2023г. – 2024г.
01.02.2023
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19