Проекти
Oбщина Рудозем успешно финализира Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-2.119-0038-C01, по Процедура „BG05M9OP001-2.119 - Патронажна грижа + Компонент 3“
07.04.2023
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат