Обяви и съобщения
Списък на правоимащите лица по чл. 111, ал. 2, т.2 от Закона за горите и чл. 71, ал. 1, т. 1, 2,3,4 и 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
11.04.2023
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат