Обяви и съобщения
ОБЯВА
04.05.2023

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-113/03.05.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ за имоти с идентификатори 63207.502.184, 63207.502.4 и 63207.502.5, попадащи в УПИ I – хвостохранилище, улична регулация и XXII, в кв. 44 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 
Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед № РД-113/03.05.2023г.