Обяви и съобщения
ОБЯВА
01.03.2024

О Б Я В А

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №50 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г. е разрешено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) /изменение/, за имот с идентификатор 63207.501.163 по КККР на гр. Рудозем, УПИ III – обществено обслужване в кв. 37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем

 

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска Администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

  Решение №50 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат