Новини
Община Рудозем проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“
14.03.2024

Днес в Община Рудозем се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“.

Община Рудозем, съвместно с общините Мадан, Неделино, Девин и Борино разработиха Концепция за интегрирани териториални инвестиции, която цели екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Беше подписано партньорско споразумение с водещ партньор Община Рудозем.

Предвидени са следните дейности за Община Рудозем с общ индикативен финансов ресурс от близо 8 000 000 лв.:

1. Мерки за развитие на туризма на територията на Община Рудозем

· Проучване, археология и облагородяване на крепостта „Кичика“- ще бъдат извършени последващи археологически разкопки, реставрация, дигитализация на туристическия обект. Дейността по дигитализация включва поставяне на мултимедийни устройства, на които да се възпроизвежда на няколко чужди езика различна информация и видео за туристическия обект с индикативен финансов ресурс: 1 200 000,00 лв. без ДДС.

· Облагородяване на пещера "Боевска дупка"- предвижда се да бъдат изградени планински атракциони - панорамна площадка и алпийски тролей. Закупуване на необходимо оборудване за панорамната площадка (далекоглед и фотоапарат, снабден с функция за бързо проявяване на снимките и др. оборудване, свързано с площадката) с индикативен финансов ресурс 1 000 000,00 лв. без ДДС.

· Обзавеждане и оборудване на съществуващ Туристически информационен център в град Рудозем. По тази дейност са планирани средства за подходящо оборудване, необходимо за осъществяване на обучение на планински водачи и местни занаяти и функциониране на самия център (напр. компютри, мултимедия и машина за шиене и бродерия) с индикативен финансов ресурс 300 000,00 лв. без ДДС.

· Изготвяне на дигитална карта и софтуер за приложение за популяризиране на съществуващите туристически обекти в община Рудозем с индикативен финансов ресурс 200 000,00 лв. без ДДС.

2. Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на Община Рудозем

На територията на Община Рудозем се предвижда изграждане на индустриална зона в общински терен намиращ се в кадастрален район 74, на границата на урбанизираната територия на гр. Рудозем. Теренът е с площ от 50 декара.

Изграждането на индустриалната зона е предвидено в общия устройствен план на общината и е залегнало в Плана за интегрирано развитие на Община Рудозем за периода 2021 - 2027 г.

Предвидени са следните дейности:

- изграждане на инфраструктура за пречиствателна станция;
- изграждане на електро мрежи;
- изграждане на ВиК мрежи;
- изграждане на довеждащ път до индустриалната зона.
- съоръжения за отвеждане на дъждовни води;
- подпорни и укрепителни съоръжения;
- вътрешни улици и пътища в зоната;
- благоустрояване и изграждане на обслужващи сгради.

Индикативен финансов ресурс: 3 600 000,00 лв. без ДДС.

3. Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на Община Рудозем

Дейността предвижда възстановяване проводимостта на речното корито на река Арда, преминаваща в централната градска част на гр. Рудозем в комбинация с други мерки за защита от наводнения с индикативен ресурс за изпълнението й е 1 100 000,00 лв. без ДДС.

4. Изпълнение на мерки за развитие на човешките ресурси на територията на Община Рудозем

Община Рудозем предвижда изпълнение на мерки по Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“, Специфична цел 1 „Подобряване достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране на всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, чрез изпълнение на гаранция за младежта, за дългосрочно безработните групи в неравностойно положение и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелна заетост и социална политика с индикативен финансов ресурс е 586 749 лв.

ПРИКАНВАМЕ ВИ ДА ПОПЪЛНИТЕ ОНЛАЙН АНКЕТАТА ЗА КИТИ „УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ“ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат