Обяви и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
28.03.2024

ОТНОСНО: Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Рудозем.

     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомяваме всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Рудозем до 29.04.2024 г. включително се приемат предложения и становища относно изготвения проект на Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Рудозем.

НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО - ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат