Обяви и съобщения
О Б Я В А
26.06.2024

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №109 на Общински съвет – Рудозем от 29.05.2024г. е разрешено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за имоти с идентификатори 63207.503.121 и 63207.503.120 в УПИ  I – 121, УПИ V – озел. и улична регулация в. кв. 101 и кв. 100 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

 

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат