Обяви и съобщения
Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП)
03.07.2024
ЗАПОВЕД № РД-214 от 03.07.2024г. относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация  и застрояване (ПРЗ) за имоти с пл. № 888, 985, попадащи в УПИ I – озеленяване и улична регулация, кв.21 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат