Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
28.03.2024
ОТНОСНО: Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Рудозем.      На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомяваме всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Рудозем до 29.04.2024 г. включително се приемат предложения и становища относно изготвения проект на Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Рудозем. НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ...

ОБЯВА
06.03.2024
Решение №51 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г.

ОБЯВА
01.03.2024
О Б Я В А Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №50 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г. е разрешено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) /изменение/, за имот с идентификатор 63207.501.163 по КККР на гр. Рудозем, УПИ III – обществено обслужване в кв. 37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем   Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска Администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.   Решение №50 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г.

ОБЯВА
01.03.2024
Решение №49 на Общински съвет – Рудозем от 15.02.2024г.

ОБЯВА
28.02.2024
 Заповед № РД-84/27.02.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ
23.02.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат