Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ
12.01.2022
ЗАПОВЕД № РД-8 / 10.01.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
04.01.2022
Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на   ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: oba@rudozem.bg или в деловодството в Общинска администрация-Рудозем на адрес - гр. Рудозем, бул.”България” № 15.   Настоящото обявление е публикувано по електронен път на 04.01.2022 г. на интернет страницата на Община Рудозем:...

ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПРЕПОДПИСА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР И ПРОДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРЯВА "ТОПЪЛ ОБЯД" НА 200 СВОИ ЖИТЕЛИ
04.01.2022

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
29.12.2021

ОБЯВА
22.12.2021
Уведомяваме жителите на с. Чепинци, община Рудозем, че със Заповед № 542/21.12.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване  (ПРЗ) за УПИ IX-156, УПИ X-954, УПИ XV-157,951в кв. 24 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.  Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината. ЗАПОВЕД № 542/21.12.2021г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ
15.12.2021
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ