Обяви и съобщения

ГОДИШЕН ДОКЛАД
09.07.2024
ГОДИШЕН ДОКЛАД

Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП)
03.07.2024
ЗАПОВЕД № РД-214 от 03.07.2024г. относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация  и застрояване (ПРЗ) за имоти с пл. № 888, 985, попадащи в УПИ I – озеленяване и улична регулация, кв.21 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

О Б Я В А
26.06.2024
  О Б Я В А Уведомяваме жителите на с. Чепинци, община Рудозем, че с Решение №108 на Общински съвет – Рудозем от 29.05.2024г. е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за имот с пл. № 993, УПИ VI – 268, в кв. 40 и улична регулация по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска Администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.  

О Б Я В А
26.06.2024
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №109 на Общински съвет – Рудозем от 29.05.2024г. е разрешено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за имоти с идентификатори 63207.503.121 и 63207.503.120 в УПИ  I – 121, УПИ V – озел. и улична регулация в. кв. 101 и кв. 100 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.  

Провеждане на седмица на отворените врати за ранна диагностика на туберкулозата
20.06.2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001
30.05.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат