Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.
Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на съществуващ градски стадион в гр.Рудозем в мултифункционален спортен комплекс
11.06.2020

Уникален номер в АОП 00254-2020-0016 Публично състезание с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на съществуващ градски стадион в гр.Рудозем в мултифункционален спортен комплекс"

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)
Условия за отваряне на офертите: 
08/07/2020 (дд/мм/гггг)   :30 (чч:мм)


Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 16.11.2020. г.Прикачени документи:

Документация за участие, публикувано на 2020.06.12 г. 
Протокол №1, публикувано на 2020.10.02 г.  
Съобщение, публикувано на 2020.10.09 г.
Протокол №2, публикувано на 2020.10.14 г.
Протокол №3, публикувано на 2020.10.14 г.
Окончателен протокол, публикувано на 2020.10.14 г.
Решение №ОП-26/14.10.2020 г., публикувано на 2020.10.14 г. 
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2020.11.16. г.
Договор №97/12.11.2020 г., публикувано на 2020.11.16. г.


Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат