Обяви и съобщения
ОБЯВА
29.04.2021

   Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №207/29.04.2021г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-КЖЗ и групови гаражи,имот №63207.503.43 в кв.50по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


Заповед №207/29.04.2021г.
Скица

Търсене