Обяви и съобщения
ОБЯВА
04.06.2021

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 256/28.05.2021г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План  застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор: 63207.503.43, за който е отреден УПИ II –КЖЗ и групови гаражи в кв. 50 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

 

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обяввяването.

Заповед № 256/28.05.2021г.

Търсене