Обяви и съобщения
ОБЯВА
22.12.2021


Уведомяваме жителите на с. Чепинци, община Рудозем, че със Заповед № 542/21.12.2021г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване  (ПРЗ) за УПИ IX-156, УПИ X-954, УПИ XV-157,951в кв. 24 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

 Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


ЗАПОВЕД № 542/21.12.2021г.