Обяви и съобщения
О Б Я В А
30.05.2024О Б Я В А

Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 183/28.05.2024г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за имоти №63207.502.35 и 63207.502.39,попадащи в УПИ IX-140, V-144 в кв.42 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед № 183/28.05.2024г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат