Обяви и съобщения
ОБЯВА
30.05.2024


О Б Я В А

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №84 на Общински съвет – Рудозем от 12.04.2024г. е разрешено изработването на проект за изменение  на Подробен устройствен план – ПР /изменение/, за ПИ 63207.504.333 и 63207.504.116 по КККР на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска Администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


Решение №84 на Общински съвет – Рудозем от 12.04.2024г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат