Обяви и съобщения
О Б Я В А
30.05.2024О Б Я В А

Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 151/23.04.2024г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот с идентификатор 63207.502.168, в кв.52 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед № 151/23.04.2024г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат