Обяви и съобщения
ОБЯВА
29.06.2020

Уведомяваме Ви, че със Заповед №264/26.06.2020г. е одобрено изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №1.700 с идентификатор 61193.1.700 и начин на трайно ползване урбанизирана съгласно скица №15-326151-15.04.2020г., за който се отрежда УПИ I, кв. 11 по плана на с. Равнината, общ. Рудозем.

Заповед №264/26.06.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ