Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
1. Николина Ангелова Костадинова - Председател
2. инж. Венцислав Росенов Емилов
3. Радослав Величков Топалски
4. инж. Радослав Валентинов Филизов
5. д-р Незиха Хайриева Хутева

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19