Заседания

Заседание № 45/ 15.09.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
10.09.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и петото редовно заседание на 15.09.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. /Вх.№154/31.08.2022 г./         1.1. Обяснителна записка         1.2. Отчет данни по ЕБК за Изпълнението на бюджета         1.3. Отчет данни...

Заседание № 44/ 22.08.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
17.08.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯНП О К А Н А        На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и четвъртото редовно заседание на 22.08.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през първото шестмесечие на 2022 г. /Вх.№134/26.07.2020 г./ Докл: Началник РСПБЗН Рудозем Изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Рудозем/Вх.№132/26.07.2020 г./  Докл: Кмет на Община Рудозем  Работата на Общински съвет – Рудозем...

Заседание № 43 / 12.08.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
11.08.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А        На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1, както и 94а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и третото извънредно заседание на 12.08.2022 г. /петък/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      1. Одобряване на Устройствена план – схема за обект: „ Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „ Мочура” – с. Елховец- гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения от съществуваща разпределителна шахта Спирателен Кран (РШ СК) към...

Заседание № 42/ 30.06.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
24.06.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На  основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и второто редовно заседание на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2022 г./Вх. №92/30.05.2022 г./   Докл: Кмет на Община Рудозем 2.Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 7 кв. м., построени на д площта, за която е учредено право на строеж върху имот с идент....

Заседание № 41 / 30.05.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
27.05.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А       На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и първото извънредно заседание на 30.05.2022 г. /понеделник/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Представяне на актуализиран проект на Устройствена концепция Централна градска част град Рудозем  Докл: Кмет на Община Рудозем   2.Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот ПИ 64207.501.162, за който е отредено УПИ II – озеленяване, в кв.37...

Заседание № 40 / 28.04.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.04.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А       На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94а, ал. 1, чл. 71а, ал.1-6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесетото редовно заседание на 28.04.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем и отдалечено чрез платформа за видеоконференции при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г. /Вх.№39/25.03.2022 г./ 1.2. Отчет   Докл: Управител на "СМДЛ-Рудозем"ЕООД   2.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община...