Заседания

Заседани №5/31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
27.01.2020
  П О К А Н А           На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  5 - то, редовно заседание на 31.01.2020 г. /петък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1. Информация за Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през 2019 г.  Докл: Началник РСПБЗН Рудозем   2. Приемане на План за работа на Общински съвет - Рудозем/вх.№ 12/16.01.2020 г./ Докл: Председател на ОБС    3. Одобряване на Устройствена план-схема за обект «Външно ел. Захранване на вилна сграда в...

Търсене