Заседания

Заседаниe №13/29.10.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.10.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на дванадесетото редовно заседание на 29 .10.2020 г.  /четвъртък/ от  16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2020 г. /вх. № 155/22.10.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем 2. Продажба на имот с идентификатор 63207.506.848 по КК на гр. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 151/13.10.2020 г./   Докл: Кмет на Община...

Заседание №12 - 24.09.2020 г. на Общински съвет - Рудозем
18.09.2020
П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на дванадесетото редовно заседание на  24.09.2020 г.  /четвъртък/ от 16:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. І. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Рудозем за учебната 2020/2021 година;ІІ.  Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община Рудозем за учебната 2020/2021 година. /вх. № 133/18.09.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2019 г. -...

Заседание №11 - 17.08.2020 г. на Общински съвет - Рудозем
12.08.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  единадесетото редовно заседание на  17.08.2020 г.  /понеделник/ от  17:30 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Даване на разрешение за изработване на ПУП за УПИ VI за спортна площадка съгласно акт за общинска собственост №688/02.062020 г. /публична общинска собственост/ в квартал 15 по ПУП на с. Пловдивци, общ. Рудозем /вх. № 101/30.06.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем  2. Допълване на Годишната програма за управление и...

Заседание №10 - 07.07.2020 г. на Общински съвет - Рудозем
06.07.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  десетото извънредно заседание на  07.07.2020 г.  /вторник/ от  08:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Кандидатстване на Община Рудозем по открита процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила” 2020 година и Заповед № РД01-1/17.01.2020 година /вх. № 102/06.07.2020 г./ Докл: Кмет на община Рудозем   2.Предложение за одобряване на промени в общата численост и структура на Общинска администрация...

Заседаниe №9/11.06.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
05.06.2020
    П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  деветото редовно заседание на  11.06.2020 г.  /четвъртък/ от  16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2019 година/вх. № 27/06.02.2020 г./  Докл: Управител на дружеството  2. Годишен финансов отчет на дейността на „Прогрес-строй“ЕООД за 2019 г. /вх. № 88/04.06.2020 г./ Докл: Управител на дружеството  3. Начален, ликвидационен встъпителен финансов отчет /Баланс и ОПР/ за дейността на „Прогрес-строй“ ЕООД от 01.01.2020 г. до 30.04.2020...

Заседаниe №8/30.04.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
24.04.2020
П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  осмо редовно заседание на 30.04.2020 г.  /четвъртък/ от 16:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Справка за дейността на Районно управление – град Мадан за 2019 година   Докл: Началник на РУ- Мадан  2. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Рудозем /вх. № 64/21.04.2020 г./ Докл: Кмет на Община Рудозем  3.Приемане на Общински план за развитие на младежта на Община Рудозем за 2020 г./вх. №...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ