Заседания

Заседание № 11 / 26.04.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
18.04.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на единадесетото редовно заседание на 26.04.2024 г. /петък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:     1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2024 г. /вх.№ 101/18.04.2024 г./       Докл.: Кмет на Община Рудозем Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2023 година. /вх.№ 39/13.02.2024 г./2.1. Приложения  Докл.:...

Заседание № 10 / 12.04.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
09.04.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А            На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1, както и 94а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на десетото извънредно заседание на 12.04.2024 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:     1 Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Рудозем, както и на служителите от общинска администрация, съгласно Постановление № 74 от 01.04.2024г. на Министерски съвет на Република България./вх. № 91/09.04.2024 г./ Докл.: Кмет...

Заседание № 9 / 29.03.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
22.03.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А            На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на деветото редовно заседание на 29.03.2024 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:      Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2024 г. /вх.№ 78/20.03.2024 г./       Докл.: Кмет на Община Рудозем Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на приватизационни сделки през 2024 г. /вх.№ 71/20.03.2024...

Заседание № 8 / 29.02.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
22.02.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на осмото редовно заседание на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Приемане на окончателен ликвидационен баланс на „Спортни бази – Рудозем“ ЕООД/л/, гр. Рудозем към 31.12.2023 г. и докладна записка от Ликвидатора на „Спортни бази – Рудозем“ ЕООД/л/, относно заличаването на дружеството от търговския регистър /вх. №57/22.02.2024 г./1.1. Приложения Докл: Председател на ОБС-Рудозем Отчет...

Заседание № 7 / 15.02.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
09.02.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на седмото извънредно заседание на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Одобряване на оценка за продажба на УПИ VІ-383, кв.50 по плана на с.Чепинци, общ. Рудозем /31/07.02.2024 г./1.1. Приложения Докл.: Кмет на Община Рудозем  2.Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – ПР за поземлен имот с идентификатор 63207.506.211 по кадастралната карта...

Заседание № 6 / 30.01.2024 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.01.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А             На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на шестото редовно заседание на 30.01.2024 г. /вторник/ от 18:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Рудозем през 2023 г. . /вх. № 8/12.01.2024 г./ Докл.: Началник РСБПЗН-Рудозем  2. Приеманe на План за работа на Общински съвет – Рудозем за 2024 г. вх. №...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат