Заседания

Заседание № 51 / 04.04.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
30.03.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петдесет и първото извънредно заседание на 04.04.2023 г. /вторник/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 450/09.03.2023 г. /Вх. № 55/30.03.2023 г./ Докл.: Кмет на Община Рудозем 2. Издаване на Запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), обезпечаващ ½ от...

Заседание № 50 / 09.03.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
03.03.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А   На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на петдесетото редовно заседание на 09.03.2023 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  Продажба на имот–частна общинска собственост представляващ имот с идентификатор 63207.506.58 по КК на гр. Рудозем за който е отреден УПИ Х-за жилищно застрояване, кв.69 по ПУП на гр. Рудозем /Вх. № 15/23.01.2023 г./1.1. Приложения Докл.: Кмет на Община Рудозем  2. Предоставяне на безвъзмездно...

Заседание № 49 / 10.02.2023 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
07.02.2023
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1, както и 94а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и деветото извънредно заседание на 10.02.2023 г. /петък/ от  17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през 2022 г./Вх.№ 28/06.02.2023 г./ Докл.: Началник РСПБЗН Справка за състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението на територията на Община Рудозем през 2022 г. /Вх.№ 20/26.01.2023 г./ Докл.:...

Заседание № 48 / 30.12.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.12.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и осмото редовно заседание на 30.12.2022 г. /петък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Изграждане на изкуствени неравности на път II - 86 Смолян-Търън - Средногорци- Рудозем- граница Гърция, поставяне на пешеходни пътеки тип "Зебра" и изграждане на тротоари в кв. „Койнарци" до гр. Рудозем от км.129+476 до км 130+800. /Вх.№219/23.12.2022 г./ Докл.: Група...

Заседание № 47 / 16.12.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
11.12.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и седмото редовно заседание на 16.12.2022 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:          1.  Преразглеждне на върнато от Областен управител решение /Вх. № 201/16.11.2022 г./           1.1. Заповед на Областния управител           1.2. Решение №410/27.10.2022 г. Докл.: Председател на ОбС      2. Изграждане на изкуствени неравности на път 11 - 86...

Заседание № 46/ 27.10.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.10.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А         На основание чл. 25 от ЗМСМА и чл. 64, чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесет и шестото редовно заседание на 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем Д Н Е В Е Н   Р Е Д:          1.  Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2022 г./Вх.№188/20.10.2022 г./ Докл.: Кмет на Община Рудозем      2. Закриване на общинско социално предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ - РУДОЗЕМ“. /Вх.№186/20.10.2022...

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19