Заседания

Заседание №10 - 07.07.2020 г. на Общински съвет - Рудозем
06.07.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  десетото извънредно заседание на  07.07.2020 г.  /вторник/ от  08:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Кандидатстване на Община Рудозем по открита процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила” 2020 година и Заповед № РД01-1/17.01.2020 година /вх. № 102/06.07.2020 г./ Докл: Кмет на община Рудозем   2.Предложение за одобряване на промени в общата численост и структура на Общинска администрация...

Заседаниe №9/11.06.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
05.06.2020
    П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  деветото редовно заседание на  11.06.2020 г.  /четвъртък/ от  16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1.Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2019 година/вх. № 27/06.02.2020 г./  Докл: Управител на дружеството  2. Годишен финансов отчет на дейността на „Прогрес-строй“ЕООД за 2019 г. /вх. № 88/04.06.2020 г./ Докл: Управител на дружеството  3. Начален, ликвидационен встъпителен финансов отчет /Баланс и ОПР/ за дейността на „Прогрес-строй“ ЕООД от 01.01.2020 г. до 30.04.2020...

Заседаниe №8/30.04.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
24.04.2020
П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  осмо редовно заседание на 30.04.2020 г.  /четвъртък/ от 16:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Справка за дейността на Районно управление – град Мадан за 2019 година   Докл: Началник на РУ- Мадан  2. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Рудозем /вх. № 64/21.04.2020 г./ Докл: Кмет на Община Рудозем  3.Приемане на Общински план за развитие на младежта на Община Рудозем за 2020 г./вх. №...

Заседаниe №7/26.03.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
24.03.2020
П О К А Н А                     На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  7 - мо, извънредно заседание на 26.03.2020 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Кандидатстване на Община Рудозем по открита процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила” 2020 година и Заповед № РД01-1/17.01.2020 година /вх. № 55/24.03.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем 2. Извършване на компенсирани промени в дейност "Доброволни формирования за защита при бедствия" /вх. № 57/26.03.2020 г./  Докл: Кмет на...

Заседаниe №6/28.02.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.02.2020
П О К А Н А           На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  6 - то, редовно заседание на 28.02.2020 г. /петък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Определяне размера и местоположението на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които ще се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2020г. – 2021 г. /вх. № 30/12.02.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем  2. Определяне на представител на Общински...

Заседаниe №5/31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
27.01.2020
  П О К А Н А           На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  5 - то, редовно заседание на 31.01.2020 г. /петък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1. Информация за Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през 2019 г.  Докл: Началник РСПБЗН Рудозем   2. Приемане на План за работа на Общински съвет - Рудозем/вх.№ 12/16.01.2020 г./ Докл: Председател на ОБС    3. Одобряване на Устройствена план-схема за обект «Външно ел. Захранване на вилна сграда в...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ