Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
12.04.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост
12.04.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на терени часна общинска собственост
18.01.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години
04.11.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
26.10.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
26.08.2021