Търгове по ЗОС

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост
24.07.2020

Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Рудозем за 2020 г.
20.07.2020

Поправка на обява
14.07.2020

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост
08.07.2020

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
08.07.2020

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
08.07.2020

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ