Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.

"Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец"
21.02.2020
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0011 с предмет: "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец"На 21.02.2020 г. е публикуван протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците при възлагане на поръчка с предмет "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец", на следният адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/proektirane-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-i-izpalnenie-na-smr-pri-oblagorodyavane-na-centralna-cha-316.htmlНа 17.03.2020 г. е публикуван Договор с избран изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с....

„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”
10.02.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0009 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”На 10.02.2020 г. е публикуван договор с избран изпълнител при провеждане на процедура с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап” на следния адрес:http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-na-smr-za-obekt-rekonstrukciya-na-ul-kap-petko-voivoda-neinite-presechki-i-314.html

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции
06.02.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0006 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позицииПубликувани е Протокол №1 на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.htmlПубликувано е съобщение за отваряне на ценови предложения на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html Публикувани са Протоколи №2, №3, №4, Окончателен протокол и Решение за избор на изпълнител на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“
24.01.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0008 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците по поръчката е публикувано на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-uprajnyavane-na-stroitelen-nadzor-po-vreme-na-stroitelnite-deinosti-vav-vraz-311.htmlПубликувани са Протокол №1, Протокол №2, Окончателен протокол и Решение №53/31.01.2020 г. на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-uprajnyavane-na-stroitelen-nadzor-po-vreme-na-stroitelnite-deinosti-vav-vraz-311.html

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“
23.01.2020
Публикуван е договор с избран изпълнител при провеждане на процедура събиране на оферти с обява СОО-2019-0010 с предмет:„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-osashtestvyavane-na-konsultantski-uslugi-za-posledvashtoto-upravlenie-i-otchitane-n-304.html

„Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“
14.01.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0005 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“На 14.01.2020 г. е публикувано Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците по поръчката на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izgrajdane-na-mnogofunkcionalen-sporten-kompleks-v-kv-vazrajdane-gr-rudozem-etap-ii-301.htmlНа 17.01.2020 г. са публикувани протоколи №3, №4, Окончателен протокол и Решение на Кмета на Община Рудозем за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ