Проекти

Община Рудозем преподписа административния договор и продължава да осигурява „Топъл обяд” на 200 свои жители
09.09.2022

Община Рудозем предоставя социално-здравна услуга „Патронажна грижа“
30.06.2022
-------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------  Проект " Патронажна грижа + в община Рудозем ", Договор № BG05M9OP001-6.004-0042-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община Рудозем преподписа административния договор и продължава да осигурява „Топъл обяд” на 200 свои жители по Проект BG05FMOP001-5.001- 0095 - C05 „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Рудозем”
30.06.2022

Oбщина Рудозем проведе групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги по направление I на Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем"
29.06.2022
-------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------  Проект " Патронажна грижа + в община Рудозем ", Договор № BG05M9OP001-6.004-0042-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община Рудозем надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2“
18.04.2022

Община Рудозем успешно приключва Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01, по Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
01.04.2022