Проекти

В община Рудозем ще продължи да се предоставя социално-здравната услуга „Патронажна грижа“ за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19
07.04.2022

Община Рудозем успешно приключва Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01, по Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
01.04.2022

Община Рудозем проведе групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги по направление I на Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем"
18.01.2022

Община Рудозем проведе групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги по направление I на Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01, по Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
13.10.2021

Община Рудозем продължава да осигурява „Топъл обяд” на 200 свои жители по Проект BG05FMOP001-5.001- 0095 - C03 „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Рудозем”
05.10.2021

Община Рудозем продължава предоставянето на социално-здравната услуга „Патронажна грижа“
04.10.2021