Проекти

ПОКАНА
08.05.2024

О Б Я В А за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”
17.04.2024
Обява за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”Заявление /бланка/Декларация /бланка/За повече информация относно законовите разпоредби, можете да се информирате от следните линкове: 1.       Закон за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/laws/ldoc/-12262909 2.       Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/laws/ldoc/2135468610 3.       Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084 4.       Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623 5.       Кодекс на труда- https://lex.bg/laws/ldoc/1594373121 6.       Закон за професионалното образование и обучение - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673921 7.       Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа -...

Успешно стартира Проект "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем"
05.04.2024

Фронт офисът за социални услуги в Рудозем продължава своята дейност
05.04.2024

Кметът на община Рудозем инж. Недко Кулевски подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0100-С01 "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем" по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“
15.03.2024
На 12.03.2024 г. кметът на община Рудозем инж. Недко Кулевски подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0100-С01 "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем" по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ e 391 150,00 лева (триста деветдесет и една хиляди сто и петдесет лева). Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на 17...

Фронт офисът за социални услуги в Рудозем продължава своята дейност
22.02.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат