Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.

„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем по три обособени позиции”
13.01.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0002 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем по три обособени позиции” Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 03/02/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 04/02/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм) Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 13.01.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 13.01.2020 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на 2020.01.13 Протокол №1, публикувано на 2020.02.11 от 14:35 ч.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 2020.02.19 от 15:14 ч.

„Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"
09.01.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0001 Договаряне без предварително обявяване с предмет: „Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 09.01.2020 г.Обявление за възложена поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 27.01.2020 г.Прикачени документи:Решение за откриване на процедура , публикувано на 2020.01.09 Техническа спецификация, публикувано на 2020.01.09Обявление за възложена поръчка с ID 955935, публикувано на 2020.01.27Борсов договор №54/21.01.2020 г., публикувано на 2020.01.27

Търсене