Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по две обособени позиции“
19.03.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0009 Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по две обособени позиции“ - Обособена позиция №1: „Хранителни продукти от животински произход и замразени зеленчуци“ и Обособена позиция №2: „Други хранителни продукти от неживотински произход“Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 10/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 19.03.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 19.03.2020 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на  в  ч.

Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Рожен м/у о.т. 463 и о.т. 466 с. Чепинци
16.03.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0008 Публично състезание с предмет: "Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Рожен м/у о.т. 463 и о.т. 466 с. Чепинци"Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 10/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на 2020.03.16 в 16:38 ч.

"Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"
16.03.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0007 Публично състезание с предмет: "Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 08/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на 2020.03.16 в 14:06 ч.

Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем по шест обособени позиции
05.03.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0006 Публично състезание с предмет "Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем" по шест обособени позиции Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап” Обособена позиция №2: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100” Обособена позиция №3: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на...

“Осигуряване на достъп и пренос на ел.енергия през електроразпределителна мрежа за обекти на Общинска администрация Рудозем за срок от 12 месеца“
27.02.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0005 Договаряне без предварително обявление с предмет: “Осигуряване на достъп и пренос на ел. енергия през електроразпределителна мрежа за обекти на Общинска администрация Рудозем за срок от 12 месеца“Решение за откриване на процедура, /препратка към АОП/, публикувано на 27.02.2020 г.Прикачени документи:Решение за откриване на процедура, публикувано на 2020.02.27 в 13:38 ч.Техническа спецификация, публикувано на 2020.02.27 в 13:38 ч.

“Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти към общинска администрация Рудозем“
27.02.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0004 Договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти към Общинска администрация Рудозем“Решение за откриване на процедура, /препратка към АОП/, публикувано на 27.02.2020 г.Прикачени документи:Решение за откриване на процедура, публикувано на 2020.02.27 в 13:34 ч.Техническа спецификация, публикувано на 2020.02.27 в 13:34 ч.

Търсене