Комисия по бюджет, финанси и икономика
1. Хава Исеинова Кехайова - Председател
2. Диан Фиданов Малеков
3. д-р Денис Александров Инджов
4. Шукри Асанов Халилов
5. Стоян Валентинов Трифонов
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19