Обяви и съобщения

Заповед № РД-158/13.05.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението по случай 24 май
18.05.2022

ОБЯВА
17.05.2022
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №340 от 14.04.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР) за имоти с идентификатори 63207.506.10,506.11,506.9, за които са отредени  УПИ VII, УПИ VI, УПИ VIII и улична регулация в кв. 79 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.  Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината. Решение №340 / 14.04.2022г. 

СЪОБЩЕНИЕ
16.05.2022
за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми ( ЕО )        Съгласно чл. 15, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми ( Наредба за ЕО ), Общинска Администрация- Рудозем съобщава за постановено на 11.05.2022г. Решение № СМ- 06- ЕО/2022г. на Директора на РИОСВ- Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми за: „ Програма за управление на отпадъците на община Рудозем, с период на действие 2021г. - 2028г. “       Решението е поставено за...

Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на стоящ корен от терен общинска собственост
12.05.2022

З А П О В Е Д № РД-152 / 05.05.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението, поради организирането на факелно шествие
05.05.2022
З А П О В Е Д № РД-152 / 05.05.2022 г.

ЗАПОВЕД № РД-114/05.04.2022 г. ОТНОСНО ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЕКТ №2201 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ЧЕПИНЦИ
07.04.2022
Протокол от 28.04.2022 г. за разпределение на имоти от ОПФ