Обяви и съобщения

Обява
10.08.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед № З-314/06.08.2020г. е одобрено изменение на (ПУП)-(ПРЗ) Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори: 63207.501.182; 63207.501.206; попадащи в  УПИ ХII- за хотел, отдих, гараж и паркинг в кв.25 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.           Приложение: Заповед № З-314/06.08.2020г. Проект

СЪОБЩЕНИЕ
30.07.2020

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год. на територията на област Смолян
29.07.2020
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год. на територията на област Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ НА (ПУП)-(ПР) Подробен устройствен план – план за регулация за имоти с идентификатори: 63207.501.182; 63207.501.206; попадащи в  УПИ ХII, в кв.25 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем
16.07.2020
    Уведомяваме Ви, че в Оба гр. Рудозем е представен (ПУП)-(ПР) Подробен устройствен план – план за регулация за имоти с идентификатори: 63207.501.182; 63207.501.206; попадащи в  УПИ ХII, в кв.25 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.        На основание чл. 128 ал.(5) от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото  писмо можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.     В посочения срок може да се запознаете с представения проект за ПУП-ПР в ОбА гр. Рудозем в стая №13 или на интернет страницата.Приложение: Проект

Обява
30.06.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед №265/29.06.2020г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217, за който е отредено УПИ VI в кв.13 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.Заповед №265/29.06.2020г.

ОБЯВА
29.06.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед №264/26.06.2020г. е одобрено изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №1.700 с идентификатор 61193.1.700 и начин на трайно ползване урбанизирана съгласно скица №15-326151-15.04.2020г., за който се отрежда УПИ I, кв. 11 по плана на с. Равнината, общ. Рудозем.Заповед №264/26.06.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ