Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
22.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ  

ОБЯВА
15.01.2021
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед № 3/05.01.20201г. е одобрен (ПУП)-(ПР) Подробен устройствен план – план за регулация за имот с идентификатор: 63207.501.170, в който попада УПИ VI-търговски обект, в кв.35 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.Заповед № 3/05.01.20201г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
08.01.2021
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЍНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕММОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЍНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЯВА
06.01.2021
Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че с писмо Вх. № Р- 5877/30.12.2020г. е внесена информация по Приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Преработване на отпадъчен продукт от пирометалургия на мед с кодове 10 06 01 и 10 06 02 “, в поземлен имот с идентификатор 63207.133.12 по КККР на гр. Рудозем, землище на гр. Рудозем, Област Смолян, с възложител „ Рудметал “ АД.              Възражения и становища относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение,  заинтересованите  лица  могат  да  отправят в  14 дневен срок до...

ОБЯВА
18.12.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 475/11.12.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ VII-959-за гаражи и офиси, УПИ VIII-960- за гараж и общ. обслужване, УПИ IХ, УПИ Х-891-за гаражи и общ. обслужране, УПИ IV-917-общ. бслужване  и УПИ I-озеленяване в кв.113 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.Заповед № 475/11.12.2020г.

ОБЯВА
17.12.2020
   Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед № 483/15.12.2020г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застроявне (ПРЗ) за имот с идентификатор: 63207.503.237, за които са отредено УПИ III-мотел в кв. 56 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.Заповед № 483/15.12.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ