Новини
ПОКАНА
22.01.2021

ПОКАНА
18.01.2021

ОБЯВА
14.01.2021
Заявление за ползване на  услуга „Асистентска подкрепа”Заявление за Асистент

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
05.01.2021
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че се отменя публичното обсъждане на Бюджет 2021 г., насрочено за 06.01.2021 г., поради настъпили промени в нормативната уредба на...

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
31.12.2020

Обявления
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
22.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ...

ОБЯВА
15.01.2021
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед № 3/05.01.20201г. е одобрен (ПУП)-(ПР) Подробен устройствен план – план за регулация за имот с идентификатор: 63207.501.170,...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
08.01.2021
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЍНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ,...

ОБЯВА
06.01.2021
Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че с писмо Вх. № Р- 5877/30.12.2020г. е внесена информация по Приложение № 2 от Наредба за условията...

ОБЯВА
18.12.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 475/11.12.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ VII-959-за гаражи и офиси, УПИ VIII-960- за гараж и общ. обслужване, УПИ IХ, УПИ Х-891-за гаражи и...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ