Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности
Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска
тел. 0899911212
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19