Обяви и съобщения
Обява
10.08.2020

Уведомяваме Ви, че със Заповед № З-314/06.08.2020г. е одобрено изменение на (ПУП)-(ПРЗ) Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори: 63207.501.182; 63207.501.206; попадащи в  УПИ ХII- за хотел, отдих, гараж и паркинг в кв.25 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.

      

   Приложение:

 Заповед № З-314/06.08.2020г.
 Проект

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ