Обяви и съобщения
Обява
07.08.2020

Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №311/05.08.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за имот с идентификатор:63207.506.91, за който е отредено УПИ ХХ-596 в кв. 65 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.


Заповед №311/05.08.2020г.
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ