Обяви и съобщения
Обява
17.08.2020

Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №320/14.08.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед №320/14.08.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ