Обяви и съобщения
Обява относно разрешаване изработването на ПУП-план
23.01.2020

ОБЯВА

     
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, общ. Рудозем, че със Заповед №33/23.01.2020 г. е разрешено изработването на ПУП-план за застрояване за имот с идентификатор 63207.503.43 представляващ УПИ II- КЖЗ в кв.50 по плана на гр. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА р. Рудозем, стая №18 в срок до 06.02.2020 год.
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ