Обяви и съобщения
ОБЯВА
05.10.2020

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 386/ 02.10.2020г. е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ X-953-за общ. обслужване и  УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

      В 14 – дневен срок от получаване на настоящото писмо, Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд – гр.Смолян.

Заповед № 386/ 02.10.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ