Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“
24.01.2020
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0008 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“

Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците по поръчката е публикувано на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-uprajnyavane-na-stroitelen-nadzor-po-vreme-na-stroitelnite-deinosti-vav-vraz-311.html

Публикувани са Протокол №1, Протокол №2, Окончателен протокол и Решение №53/31.01.2020 г. на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-uprajnyavane-na-stroitelen-nadzor-po-vreme-na-stroitelnite-deinosti-vav-vraz-311.html
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат