Обяви и съобщения
ОБЯВА
12.10.2020

Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №389/02.10.2020г.  е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за имоти с идентификатори: 63207.502.164 и 63207.502.116 представляващи съответно УПИ ХХIII-872-за производствена дейност в кв. 38 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.

Заповед №389/02.10.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ