Обяви и съобщения
ОБЯВА
16.10.2020

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №405/13.10.2020г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за УПИ II-КЖЗ  като се отрежда УПИ III- за жилищни нужди попадащ в ПИ 63207.506.250 и УПИ IV попадащи в ПИ 63207.506.251в кв.80 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

Заповед №405/13.10.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ