Обяви и съобщения
ОБЯВА
30.10.2020

  
    Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №428/28.10.2020 г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.113 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


Заповед №428/28.10.2020 г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ