Обяви и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ
21.11.2020
Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: oba@rudozem.bg или в деловодството на Общинска администрация-Рудозем на адрес - гр. Рудозем, бул.”България” № 15.

Настоящото  обявление  е  публикувано  по  електронен  път  на  21.11.2020 г.  на интернет страницата на Община Рудозем: www.rudozem.bg.
 

 

С уважение,

РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ

Кмет на община Рудозем.Покана
Мотиви
Проект за изменение
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ