Обяви и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ
21.11.2020
Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на e-mail: oba@rudozem.bg или в деловодството на Общинска администрация-Рудозем на адрес - гр. Рудозем, бул.”България” № 15.

Настоящото  обявление  е  публикувано  по  електронен  път  на  21.11.2020 г.  на интернет страницата на Община Рудозем: www.rudozem.bg.
 

 

С уважение,

РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ

Кмет на община Рудозем.


Покана по чл.26, ал.3 и ал.4 във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове
Мотиви
Калкулация
План-сметка
Размери за ТБО
Проект на наредба
Заповед №426/23.10.2020 г.
Маршрутен график
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ