Обяви и съобщения
Община Рудозем на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:
28.01.2020

Заповед №41/27.01.2020г. на кмета на община Рудозвем за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-453 в кв.69 по плана на гр.Рудозем, общ.Рудозем.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ