Обяви и съобщения
ОБЯВА
29.01.2020

  
      Уведомяваме жители на община Рудозем, че със Заповед №17/13.01.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-за гаражи и стопански постройки в кв.5 по плана на с. Рибница, общ. Рудозем.

 
Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 в срок до 10.02.2020г.

Заповед №17/13.01.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ