Обяви и съобщения
ОБЯВА
06.01.2021

Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че с писмо Вх. № Р- 5877/30.12.2020г. е внесена информация по Приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  Преработване на отпадъчен продукт от пирометалургия на мед с кодове 10 06 01 и 10 06 02 , в поземлен имот с идентификатор 63207.133.12 по КККР на гр. Рудозем, землище на гр. Рудозем, Област Смолян, с възложител „ Рудметал “ АД.

      

      Възражения и становища относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение,  заинтересованите  лица  могат  да  отправят в  14 дневен срок до РИОСВ-

гр. Смолян,  адрес: гр. Смолян- 4700,  ул. “ Дичо Петров“  № 16,  ПК 99

E-mail: riosv-smolian@mbox.contact.bg и Общинска Администрация- гр. Рудозем.

Приложение 1
Приложение 2

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ