Обяви и съобщения
ОБЯВА
01.03.2021


Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че е открита  процедура  за  издаване  на  разрешително  за водовземане чрез изградени съоръжения       от повърхностен воден обект- р. Чепинска, с цел „ промишлено водоснабдяване“ на съществуващи обекти: ТМСИ и Мобилен бетонов възел, изградени в поземлен имот с идентификатор 63207.502.142 по КККР на гр. Рудозем, Община Рудозем, Област Смолян.

 

      Искания и възражения по смисъла на чл. 64 ал.1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да отправят в 14 дневен срок до Басейнова Дирекция ИБР- гр. Пловдив,  адрес: гр. Пловдив- 4000, ул. “ Янко Сакъзов “ № 35

         

Съобщение за публично обявяване

Търсене