Обяви и съобщения
ОБЯВА
25.02.2021


Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №107/24.02.2021 г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. № 893 попадащ в УПИ II-озеленяване и гаражи в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.


Заповед №107/24.02.2021 г.

Търсене