Обяви и съобщения
ОБЯВА
02.03.2021
 

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 121/26.02.2021 г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застроявне (ПРЗ) за имоти с идентификатори: 63207.506.107, 63207.506.108, за които са отредено съответно УПИ VII и УПИ VI в кв. 73 по плана на гр. Рудозем, общ.Рудозем.

 

Заповед № 121/26.02.2021 г.

Търсене