Обяви и съобщения
Обявление на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията/ ЗУТ
07.02.2020
          На основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията/ ЗУТ, Община Рудозем съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП и на Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ към него. Провеждането на Обществено обсъждане на ДЕО и всички приложения към него е съгласно чл.21 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. и доп.).
Общественото обсъждане ще се състои на 09.03.2020 г. в 13 ч. в заседателната зала на Община Рудозем ет.2.
Пълното обявление може да изтеглите от ТУК
Търсене