Обяви и съобщения
ОБЯВА
23.03.2021

Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заповед №156/18.03.2021г. е допуснато изменение на ПУП за УПИ I-нафтово стопанство,имот №63207.506.326 в кв.58 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед №156/18.03.2021г.

Търсене