Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.
„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”
10.02.2020

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0009 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”


На 10.02.2020 г. е публикуван договор с избран изпълнител при провеждане на процедура с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап” на следния адрес:http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-na-smr-za-obekt-rekonstrukciya-na-ul-kap-petko-voivoda-neinite-presechki-i-314.html
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат