Обяви и съобщения
Изменение на подробен устройствен план-план за регулация
14.02.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №76/14.02.2020г. е одобрено изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за имоти с идентификатори 63207.506.177, 63207.506.178 Представляващи съответно УПИ ХIV-563, УПИ XV-566 в кв. 74а по плана на гр. Рудозем.

Заповед № 76 / 14.02.2020 г.
Одобрено изменение на подробен устройствен план-план за регулация

 

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ