Обяви и съобщения
О Б Я В А
09.09.2021

Уведомяваме жителите на с.Елховец, община Рудозем, че със Заповед №399/08.09.2021г. е допуснато изменение на ПУП – ПР за ПИ №349,ПИ №755 и ПИ №756 в кв. 60, по плана на с.Елховец, общ. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или чрез прикачения файл по-долу. 

Заповед №399/08.09.2021г.